• Alla produkter

Miljö och kvalitét

Wulff Supplies är certifierade enligt ISO 9001:2015 och 14001:2015.

Värderingar och affärsprinciper

Wulff Supplies vill säkerställa att de produkter vi erbjuder våra kunder och partners är tillverkade enligt etiskt acceptabla principer. Uppförandekoden anger vår minimistandard. Målet är att ständigt förbättra arbetsmiljön och arbetsvillkoren ur ett etiskt och socialt perspektiv. Uppförandekoden gäller för hela företaget och för leverantörer och underleverantörer som tillverkar och hanterar produkter för Wulff Supplies. Koden definierar medarbetarnas grundläggande rättigheter och är baserad på ILO-konventionen.


Etik och moral

Wulff Supplies uppfattning om god affärssed, ärlighet, integritet och ansvar måste upprätthållas och eventuell inblandning i mutor, utpressning och korruption tolereras inte i någon form av Wulff Supplies.

Wulff Supplies ska bedriva sin verksamhet i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar och avstår även från att ingå i konkurrensbegränsande avtal.


Partnersamarbete

Kunder

Det ska vara enkelt att vara kund till Wulff Supplies. Vi ska göra vårt yttersta för att kunderna ska uppleva Wulff Supplies som ett företag de kan lita på. Kundrelationerna ska baseras på affärsnytta.

Vi bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete och följer ett internationellt erkänt kvalitetsledningssystem, ISO 9001. Vi ska ta initiativ till dialog med våra kunder där vi följer upp hur väl vi lyckas tillfredsställa kundernas behov. Kundsynpunkter ska behandlas som källa till förbättringar.

All försäljning och marknadsföring av varor eller tjänster ska uppfylla alla överenskomna och rättsliga normer i respektive land. Vår marknadskommunikation ska vara kundorienterad, affärsstödjande och skapa en positiv bild av koncernen.

Leverantörer

Inom de områden där Wulff Supplies har inflytande skall koncernen sträva efter att leverantörer och underleverantörer följer relevanta principer i denna uppförandekod.

Wulff Supplies skall upprätthålla lämpliga processer för att utvärdera och välja prioriterade leverantörer och samarbetspartners.

Vi ska ständigt utveckla de affärsmässiga relationerna till våra leverantörer för att skapa nytta för kunderna och tillgänglighet för alla användare av våra tjänster.


Produkter

Wulff Supplies väljer produkter som ger en bra miljöhänsyn i kombination med rätt kvalitetsnivå. Genom att strukturera upp valet av produkter och samordna volymer tillsammans med nyckelkunder skapas miljöprodukter som inte behöver vara dyrare än andra produkter.


Medarbetare

Föreningsfrihet

Där lokala eller tillämpliga lagar tillåter, ska alla anställda har rätt att bilda, gå med eller inte gå med i fackföreningar och ha rätt till kollektiva förhandlingar när de är anställda av Wulff Supplies.

Tvångsarbete

Ingen form av tvångsarbete eller annat påtvingat arbete tolereras av Wulff Supplies och alla anställda har rätt att lämna sin anställning i enlighet med avtal eller lokala lagar.

Mänskliga rättigheter och barnarbete

Wulff Supplies stödjer och respekterar internationella lagar om de mänskliga rättigheterna och säkerställer därmed att bolaget inte är delaktigt i brott mot de mänskliga rättigheterna.

Wulff Supplies får inte vara delaktigt i någon form av barnarbete eller andra former av exploatering av barn. Ingen person ska anställas innan obligatorisk skolgång är avslutad eller före 15 år, och ingen under 18 år ska arbeta med riskfyllt arbete inom Wulff Supplies.

Arbetsmiljö och säkerhet

Wulff Supplies skall tillhandahålla en arbetsmiljö för alla anställda som är sund, säker och i enlighet med internationella normer och lokala lagar.

Varje medarbetare ska ansvara för att utföra sitt arbete på ett säkert sätt och aktivt medverka till att vår gemensamma arbetsmiljö är säker.

Hälsoarbetet ska bestå av följande delar

  • främja medarbetarnas hälsa
  • förebygga ohälsa och olyckor
  • rehabilitera medarbetare under och efter sjukfrånvaro

Ingen medarbetare får utföra arbete eller vistas på arbetsplatsen under påverkan av alkohol eller droger. Medarbetare med alkohol- eller drogrelaterade problem har ett eget ansvar att söka hjälp, privat eller via företagshälsovården. Varje chef har ansvar för att på ett medmänskligt sätt handskas med missbruksrelaterade frågor.

Diskriminering

Mångfald bland Wulff Supplies anställda är positivt och ingen oberoende av kön, hudfärg, sexuell läggning, nationalitet, föräldrarnas status, civilstånd, graviditet, religion, politisk uppfattning, etnisk bakgrund, socialt ursprung, social ställning, ålder, fackligt medlemskap eller funktionshinder ska särbehandlas. Trakasserier i form av fysisk eller psykisk misshandel tolereras inte inom Wulff Supplies, inte heller hotelser i alla former.


Miljö - hållbar utveckling

Hållbar utveckling är ett nyckelbegrepp för Wulff Supplies och resursslöseri ska undvikas då det är möjligt. Wulff Supplies stödjer innovativ utveckling av produkter och tjänster som erbjuder miljömässiga fördelar samt främjar ett större miljöansvar.

Wulff Supplies arbetar mot ett resurssnålt materialanvändande vilket innebär ett bättre material- och energiutnyttjande.

Wulff Supplies har också ett förebyggande förhållningssätt gentemot miljöutmaningarna och arbetar aktivt för att dagens material successivt byts mot mer miljövänliga och att farliga ämnen undviks när lämpliga och mer miljövänliga alternativ finns.

Miljöarbetet är strukturerat och följer ett internationellt erkänt miljöledningssystem, ISO 14001.

Detta innebär att krav ställs både på oss själva och på våra leverantörer/underleverantörer.


Samhällsengagemang

Varje enskilt bolag inom Wulff Supplies-koncernen skall sträva efter att etablera goda relationer i de lokala samhällen där de är verksamma. Affärsbeslut som kan antas ha påverkan på samhället i stort ska om det är möjligt alltid föregås av, alternativt snarast följas av, diskussioner med samhällsföreträdare i syfte att identifiera eventuella behov av gemensamma åtgärder.

Wulff Supplies-koncernen skall vara politiskt obunden och inte bidra finansiellt direkt till politiska partier eller kandidater.

Våra sponsorsamarbeten ska vara till nytta för både den sponsrade organisationen och för Wulff Supplies. Sponsorbidrag får inte utlovas, erbjudas eller lämnas till evenemang som arrangeras av personer eller organisationer vars mål är oförenliga med Wulff Supplies uppförandekod eller som skulle skada Wulff Supplies anseende.